Een imagomanager voor Vlaanderen - très drôle !

Publié le par Daive

Le Journaliste Douglas de Coninck répond à une offre d'emplois de la Région Flamande en tant que "imagomanager" autrement dit "manager en communication".

De Vlaamse overheid is gestart met de zoektocht naar een imagomanager. Hij
of zij moet regio én bestuur nationaal en internationaal meer luister
bijbrengen. Douglas De Coninck schrijft een sollicitatiebrief.

(La traduction française un peu plus bas. Les fautes de traductions sont nombreuses, je les corrigerai au fur et à mesure)

Source / Bron : demorgen.be
Betreft: uw vacature voor een Vlaamse imago-ambtenaar

Geachte heer,
Mevrouw,
Zoals
u misschien reeds vernam, maakt deze krant een afslanking door en weten
wij nog altijd niet wie mag blijven en wie niet. U zult begrijpen dat
ik in die omstandigheden graag meerdere opties open wil houden.

Ik heb bijna twintig jaar ervaring bij een Vlaamse kwaliteitskrant, ik
woon en werk in Brussel, ik mag zeggen dat ik meer dan gemiddeld
voeling heb met de internationale gemeenschap hier. Ik ken veel
buitenlandse correspondenten, uw doelgroep. In alle bescheidenheid: ik
denk niet dat u voor de functie van Vlaams imago-ambtenaar snel een
betere kandidaat gaat vinden. Maar voor ik teken, zou ik een zevental
kleine suggesties willen doen. Kwestie van dat loon, 43.284 euro per
jaar bruto, optimaal te doen renderen.

Eén. Schilder de verkeerspalen opnieuw rood-wit. U kan van een imago-ambtenaar niet
verlangen dat die aan de wereld gaat uitleggen dat de eerste
beleidsdaad van het verzelfstandigde Vlaanderen erin bestond die palen
geel-zwart te schilderen en zonder een zweem van ironie te verkondigen
dat uit studies was gebleken dat geel-zwart beter is voor de
veiligheid. Ik zeg het u liever op voorhand: they won't buy it.

Twee. Benoem de burgemeesters in de Brusselse rand. U weet net zo goed als ik
dat, eens in functie, de imago-ambtenaar hierover veel vragen gaat
krijgen. Wel, het is niet uit te leggen dat Marino Keulen het prima
vindt als Vlaamse B-H-V-burgemeesters verkiezing na verkiezing hun
functie misbruiken voor politieke actie, maar witheet van woede
reageert als drie Franstalige burgemeesters iets gelijkaardigs doen. De
Vlaamse burgemeesters weigerden om bij de verkiezingen
oproepingsbrieven te versturen aan de bewoners. De Franstalige deden
dat wél, zij het niet geheel conform de omzendbrief-Peeters. Het spijt
me, deze vorm van selectieve verontwaardiging verdedigen tegenover een
buitenlander, dat gaat niet. Via een uitgekiende marketingstrategie
blikken kattenvoer verkopen als stoofvlees, dat lukt misschien nog net.
Dit niet.

Drie. Doe al die bordjes 'hier spreken we alleen
Nederlands' weg uit de gemeentehuizen in de Brusselse rand. Het heeft
geen zin om een imago-ambtenaar aan het werk te zetten als achter zijn
rug nieuw gekomen expats massaal het bloed van onder de nagels wordt
gepest. U weet net zo goed als ik dat de imago-ambtenaar de eerste is
bij wie ze gaan komen klagen: de zestalige globetrotters wier Engels
perfect is begrepen aan het loket, maar die met een hautaine grijns
zijn genegeerd omdat ze geen Vlaams spraken. In het midden ligt
Brussel, hoofdstad van de Europese Unie, de plek waar Hillary Clinton
eerst naartoe komt, motor van onze economie. Wij moeten ons juist
maximaal profileren als gastvrij.

Vier. Schaf alle reglementen
of die het recht op goedkope bouwgronden en sociale woningen koppelen
aan taal. Behalve geweldig onrechtvaardig zijn ze vooral nefast voor
ons imago.

Vijf. Schaf de jobkorting af. Wie is dat, de
hardwerkende Vlaming? Vlamingen die ervoor kiezen om in de hoofdstad
van Vlaanderen te gaan wonen - en zo minder pendelen, minder ruimte
opeisen en meer maatschappelijke lasten dragen - die zijn dat niet? Wat
zijn wij dan wel? Legt u mij dat eens uit voor ik het aan de
buitenwereld moet uitleggen. Als je in Brussel woont, ben je dan een
traag werkende Vlaming of een hardwerkende niet-Vlaming? Ik wil u enkel
waarschuwen: zo'n vragen zullen worden gesteld aan de Vlaamse
imago-ambtenaar. De meeste buitenlandse correspondenten wonen en werken
in Brussel. De ondertoon in hun vragen zal zijn: bloed, bodem, eer.
Zo'n jobkorting wekt de indruk dat Vlaanderen een immatuur natiestaatje
is dat de ene mens superieur acht aan de andere op basis van zijn
postcode.

Zes. Verander van logo. De jongste polls doen ons
dat wel eens vergeten, maar de grootste fractie in het Vlaams Parlement
is nog altijd die extreem-rechtse met een kwart van de zetels. De
buitenwereld maakt zich daar zorgen over en ik begrijp dat mijn taak
erin zal bestaan de rest van de wereld uit te leggen dat "niet alle
Vlamingen zo zijn". Ik wil dat graag doen, maar die vlag hangt in de
weg. Geen enkele partij belijdt het Vlaams-nationalistische geloof in
een puurdere vorm dan Vlaams Belang. Hebt u hun logo als eens
vergeleken met het uwe? U doet me denken aan iemand die zegt Pepsi te
willen verkopen en het hele land volhangt met affiches van Coca-cola.
Elke Vlaamse leeuw aan om het welk gemeentehuis is minstens in de
waarneming van buitenlandse bezoekers een uiting van sympathie met die
partij. Als men mij vraagt wie dit logo eerst bezigde, die partij of
deze gemeenschap, wat moet ik dan antwoorden? Het is u hopelijk bekend
dat dat verhaal over de Leeuw van Vlaanderen, Robrecht Van Bethune
(Robert de Béthune) en de Guldensporenslag van a tot z verzonnen is. Zo
erg kan het dan toch niet zijn om afstand te nemen van zo'n symbool?

Zeven.
Verander van naam. Zoals u weet, heeft Karel De Gucht altijd gelijk,
alleen te vroeg. Flanders is de buurman van Homer uit de Simpsons. De
Vlaamse regering is rijk, akkoord, maar als merknaam mondiaal gaan
rivaliseren met de Simpsons? Ik denk dat het verstandiger is om daar
gewoon niet aan te beginnen. Toen mij in de lagere school voor het
eerst staatsstructuur werd onderwezen, was Vlaanderen de verzamelnaam
voor twee provincies. Antwoordde ik wat anders, dan kreeg ik een tik
met de lineaal van de meester. Wat moet ik trouwens antwoorden als zo'n
correspondent opeens wil weten hoe het komt dat de meest oostelijke
provincie van Vlaanderen Limburg heet en die ten westen daarvan
Oost-Vlaanderen? Toen ik kind was, leerden volwassenen me dat zo'n
geel-zwart leeuwenwimpeltje achterop iemands fiets er meestal op duidde
dat "die mensen in de oorlog meededen met de Duitsers". Ik weet
inmiddels dat dat niet altijd klopte - meestal niet zelfs - maar sta me
toe vast te stellen dat het allemaal wel erg snel is gegaan.

Het
eerste optreden van Ned Flanders in de Simpsons dateert van 17 december
1989. Dat is meer dan een jaar voor de Vlaamse Gemeenschap op 2 januari
1991 de klauwende leeuw aanvaardde als officiële wapen. Eerst waren er
de Simpsons, daarna pas verscheen het eerste bord 'Vlaanderen' langs
onze autowegen. Ziet u het plaatje? Laat ons deze lap grond Plat
noemen, of Ensor, of No Nation. Of Koekje. Iets waar je een imago rond
kan bouwen.

Cher Monsieur, Madame,

Comme vous l'avez déjà
probablement appris, ce journal doit subir une cure d’amaigrissement et
nous ne savons toujours pas qui doit rester et qui devra partir. Vous
comprendrez que dans ces circonstances, je préfère garder plusieurs
options ouvertes.

J'ai près de vingt ans d'expérience dans un journal flamand de qualité,
je vis et je travaille à Bruxelles, je peux dire que je suis ici
beaucoup en contact avec la communauté internationale. Je connais de
nombreux correspondants étrangers, votre groupe-cible. En toute
modestie: je ne pense pas que vous allez trouver aussi vite un meilleur
candidat pour le poste de fonctionnaire de l’image flamande. Mais avant
que je signe, je voudrais faire sept petites suggestions. Un rendement
optimal pour cette rémunération de 43.284 euros brut par an.

1. Peignez les poteaux de circulation à nouveau en rouge et blanc. Vous
ne pouvez pas exiger d’un manager de l’image qu’il explique au monde
que le premier acte politique de la Flandre autonome a consisté à
peindre les poteaux en jaune et noir (ndlr: les couleurs du drapeau
séparatiste flamand) et qu’il annonce sans une pointe d'ironie que des
études ont montré que le jaune et noir est mieux pour la sécurité
(ndlr: explication officielle du gouvernement flamand). Je préfère vous
le dire de première main: They won’t buy it (en anglais dans le texte,
"Ils ne vont pas l'acheter", signifie "Ils ne vont pas avaler cela").

2. Nommer les bourgmestres de la périphérie bruxelloise. Vous le savez
aussi bien que moi que, une fois en poste, le manager en communication
recevra beaucoup de questions sur ce sujet. Eh bien, ce n'est pas pour
expliquer que Marino Keulen trouve génial que des bourgmestres flamands
de BHV abusent de leur fonction, élection après élection, pour l'action
politique, mais plutôt pour réagir à cette rage incandescente qui sévit
quand trois bourgmestres francophones font quelque chose de semblable.
Les bourgmestres flamands ont refusé d’envoyer les convocations
électorales aux citoyens. Les francophones l’ont fait, bien que n'étant
pas en pleine conformité avec la circulaire Peeters. Je le regrette,
défendre cette forme d’indignation sélective à l’encontre d’un étranger
(ndlr: un belge francophone!), cela ne va pas. Grâce à une habile
stratégie de marketing qui reviendrait à vendre des boîtes de conserve
pour chats comme de la bonne viande de ragoût, cela pourrait
fonctionner. Mais pas ce que vous faites.

3. Enlevez tous ces panneaux "Ici on parle uniquement néerlandais" des
maisons communales de la périphérie bruxelloise. Cela n’a pas de sens
de mettre au travail un manager en communication quand les nouveaux expatriés
subissent massivement des actes d'intimidation. Vous le savez aussi
bien que moi qu'ils vont se plaindre auprès du manager de l'image:
Ceux qui parlent l'anglais des globe-trotters est
parfaitement compris au guichet, mais ils sont ignorés avec un sourire
hautain parce qu'ils ne parlent pas flamand. Au milieu se trouve
Bruxelles, la capitale de l'Union européenne , le moteur de notre
économie belge, où Hillary Clinton a fait sa première visite. Nous
devons nous profiler au maximum comme des gens accueillants.

4. Supprimez tous les règlements qui lient le droit à acheter un
terrain et un logement bon marché à la langue. En plus d’être
vraiment injustes, ils sont particulièrement nuisibles à notre image.

5. Supprimez la description de fonction (ndbelgium4ever :le stéréotype).
C’est qui celui-là, le Flamand très travailleur ?
Les Flamands qui décident de venir habiter dans la
capitale de la Flandre (ndlr: la Flandre a choisit Bruxelles comme sa
capitale sans consulter les Bruxellois et contre l'avis du Conseil
d'Etat) - et donc moins de navettes, moins d'espace et plus de charges
sociales - ils ne le sont pas? Qu’est-ce que nous sommes alors?
Expliquez-moi pour que je puisse l’expliquer au monde. Quand on habite
Bruxelles, on est donc un travailleur flamand paresseux ou un
non-Flamand très travailleur? Je veux simplement vous mettre en garde:
de telles questions seront posées au manager de l’image flamande. La
plupart des correspondants étrangers vivent et travaillent à Bruxelles.
Le sens de leurs questions sera: sang, sol, et l'honneur (ndlr: bloed,
bodem, eer, en référence aussi au nom d'un groupe terroriste de
l'extrême-droite flamande). Une telle description de fonction donne
l'impression que la Flandre est un État-nation immature, où des hommes
sont supérieurs à d'autres sur la base de leur code postal.

6. Changer le logo. Les derniers sondages nous le font oublier, mais le
plus grand groupe du Parlement Flamand est encore toujours
l’extrême-droite avec un quart des sièges. Le monde extérieur s’en
préoccupe, et je comprends que ma tâche sera d’expliquer au reste du
monde que "tous les Flamands ne sont pas comme cela". Je veux bien le
faire mais ce drapeau est dans le chemin. Aucun parti ne prône une
forme aussi pure de la croyance nationaliste flamande que le Vlaams
Belang. Avez-vous déjà comparé leur logo avec le vôtre? Vous me
rappelez quelqu'un qui prétend vouloir vendre du Pepsi et qui placarde
l'ensemble du pays avec les affiches de Coca-Cola. Chaque lion flamand
de quelque maison communale que ce soit est perçu, au moins par des
visiteurs étrangers, comme une expression de sympathie avec ce parti.
Si on me demande qui a utilisé le premier ce logo, ce parti ou cette
communauté, que dois-je répondre? Comme vous le savez je l'espère,
cette histoire sur le Lion de Flandre, Robrecht De Bethune (Robert de
Béthune) et la bataille de Eperons d’or a été inventée de A à Z (ndlr:
la fête de la communauté flamande célèbre le 11 juillet une victoire
contre les troupes françaises). Cela ne peut quand même pas être pire
si on prend ces distances avec un tel symbole?

7. Changer de nom. Comme vous le savez, Karel De Gucht a toujours
raison, mais trop tôt. Flanders est le voisin de Homer dans les
Simpsons (ndlr: jeu de mots, Ned Flanders est un personnage de la série
américaine, et Flanders signifie Flandre). Le gouvernement flamand est
riche, d'accord, mais est-elle une marque mondiale capable de rivaliser
avec les Simpsons? Je pense qu'il est préférable de ne pas commencer
avec cela. Lorsqu’on m’a enseigné pour la première fois la structure de
l’Etat à l’école primaire, la Flandre était le nom de deux provinces.
Si je répondais autre chose, je recevais un coup de règle du maître.
Que dois-répondre si un correspondant veut subitement savoir pourquoi
la province la plus à l’est de la Flandre s’appelle le Limbourg alors
que la Flandre orientale se trouve à l'ouest de celle-ci? Lorsque
j'étais enfant, les adultes m’apprenaient que de telles banderoles au
lion jaune et noir installées à l’arrière de vélo signifiaient
généralement que "ces gens se sont joints à la guerre avec les
Allemands". Je sais maintenant que ce n'est pas toujours vrai – souvent
même - mais permettez-moi de trouver que tout est allé très vite.

La première apparition de Ned Flanders dans Les Simpsons date du 17
décembre 1989. C'est plus d'un an avant que la Communauté flamande
accepte le 2 janvier 1991 le lion aux griffes comme arme officielle.
Tout d'abord il y avait les Simpsons, ensuite le premier signe
"Flandre" est apparu le long de nos routes. Voyez-vous le tableau?
Laissez-nous appeler ce morceau de terre Plat ou Ensor ou No Nation. Ou
Cookie. Une chose à partir de laquelle on peut construire une image.


Douglas De Coninck

Publié dans belgium4ever

Commenter cet article