Oproep van Nederlandstalige en Franstalige progressieven / Appel commun de progressistes solidaires néerlandophones et francophones

Publié le par Red de Solidariteit / Sauver la solidarité

En FR. voir plus bas.

Confederalisme : laatste halte voor de Splitsing?

04.09.2008

Onder impuls van Red De Solidariteit en de Vooruitgroep luiden syndicale verantwoordelijken, academici, mensen uit de culturele wereld en het verenigingsleven de alarmbel. De ondertekenaars van onderstaande tekst verwittigen dat confederalisme een laatste halte is voor splitsing. En een splitsing zal negatieve gevolgen hebben voor de overgrote meerderheid van de inwoners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. (Deze oproep werd op 4 september 2008 gepubliceerd in De Standaard en Le Soir).

1. Het voorstel de communautaire onderhandelingen te laten verlopen tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap en niet meer in de schoot van de federale regering, verandert België fundamenteel van karakter. De federale staat beslist niet langer wat naar de gewesten en gemeenschappen mag doorgeschoven worden, maar deze laatste beslissen wat ze nog samen willen doen en hoeveel middelen ze daarvoor willen uittrekken. De separatistische partijen en de nationalistische krachten in de grote traditionele partijen uit het noorden spreken vandaag openlijk over hun confederale doelstellingen. Maar ook langs Franstalige kant berusten steeds meer politici in dat zogenaamde confederale model, al onderschrijven ze de noodzaak van de interpersoonlijke solidariteit.

2. Men spreekt van een confederale staat wanneer soevereine staten vrijwillig kiezen om via internationale verdragen een deel van hun soevereiniteit af te staan aan gemeenschappelijke instellingen. De beslissingen die op confederaal vlak genomen worden, voeren de staten nadien voor hun eigen burgers door. Een hedendaags voorbeeld van een confederatie is de Europese Unie. Elke Europese richtlijn moet nadien nog worden omgezet in een nationale wet.

3. Bijna alle federale staten evolueerden van onafhankelijke, autonome gebieden naar meer eenheid. In Zwitserland waren de kantons sinds 1291 eerst door verschillende confederale verdragen verenigd. De eerste Zwitserse grondwet van 1848 vormde het land verder om tot een federatie. In het federale Duitsland berust de organisatie van de samenleving voor een groot deel op federale wetten. De federale wetten primeren boven het recht van de afzonderlijke deelstaten die samen de Bondsrepubliek vormen. De Duitse wet eist dat de levensomstandigheden in heel Duitsland ongeveer gelijk zijn of naar gelijkheid evolueren. Die levensomstandigheden hangen grotendeels af van de economische en sociale politiek. Om die reden zijn het vooral federale wetten die het sociaaleconomische beleid bepalen. België gaat net de andere kant op. Het gecentraliseerde België werd, na een aantal staatshervormingen, een federale staat met taalgemeenschappen en gewesten. Die federale staat wordt door het huidige voorstel de staatshervorming te laten verlopen tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap verder afgezwakt tot een confederale staat. Dit confederalisme is een nieuwe stap in de ontmanteling van België en de laatste halte vóór het eindstation Splitsing.

4. Het voorstel van de CD&V de gewesten 80 % van de inkomsten van de personenbelastingen te geven, gaat in dezelfde richting. Dat fiscaal voorstel breekt de solidariteit tussen de gewesten af. In alle federale staten bestaan er op federaal niveau mechanismen om middelen van de rijkere regio’s naar de armere over te hevelen, in functie van de noden. Dat bewijst dat er op federaal vlak solidariteit bestaat. In België int de federale regering de inkomsten van de personenbelasting en van de BTW. Ze stort een deel door naar de gemeenschappen en de gewesten. Met dat geld kunnen die de bevoegdheden uitoefenen die ze in de loop der jaren hebben gekregen. In dat systeem is de federale solidariteit ingebouwd: zolang de inkomsten van de personenbelasting per inwoner in een van de gewesten (vandaag Wallonië en Brussel) onder het nationale gemiddelde liggen, ontvangen ze supplementaire middelen van de federale regering.
Het voorstel van de CD&V maakt daar een einde aan. Vlaanderen zal als rijkste gewest meer belastingen innen dan Wallonië, en voor Wallonië en Brussel betekent het voorstel: een beperking zonder voorgaande van hun middelen. De CD&V wil dan nog wel solidair zijn met de armere gewesten, maar Vlaanderen zal dan eigenmachtig uitmaken hoe groot die solidariteit zal zijn en hoe lang ze zal duren. We spreken dan niet meer van een federaal regime waar de federale staat garant staat voor de solidariteit tussen personen en regio’s. Dan beslissen de gewesten welke vorm van solidariteit er nog zal overblijven.

5. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met de sociale zekerheid. Het breekijzer hiervoor is de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Deze eis is de absolute prioriteit van de Vlaamse patroonsorganisaties Voka, Unizo en VKW. Die willen de beperking in tijd van de werkloosheidsuitkeringen, de verhoging van de (brug)pensioenleeftijd, de veralgemening van de overuren, meer flexibiliteit en de veralgemening van het interimwerk. Deze eisen werden overigens door alle Belgische patroonsorganisaties onderschreven in hun ‘solidariteitspact’. Maar het Vlaamse patronaat wil sneller vooruit. Het vindt dat de vakbonden een te grote rol spelen in de federale paritaire organen waar de verzekering tegen werkloosheid en de tewerkstellingspolitiek besproken worden. Het neemt aan dat er in Vlaanderen een partijpolitieke meerderheid bestaat die gewonnen is voor zijn agenda.

6. Een overdracht van de werkloosheidsuitkeringen en van het arbeidsrecht naar de gewesten bestaat in geen enkel federaal land in Europa. Als de gewesten straks zelf gaan bepalen wat “beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt”, “passend werk” en “actief zoeken naar werk” precies betekent, als het sanctiebeleid van gewest tot gewest mag verschillen, dan is er niet langer sprake van eenzelfde sociale zekerheid in Vlaanderen en Wallonië. Als de tewerkstellingprogramma’s en de daarmee verbonden verminderingen van de patronale bijdragen een gewestmaterie worden, dan krijgen we verschillende sociale lasten in de gewesten. Als interimarbeid in Vlaanderen anders wordt behandeld als in Wallonië, dan krijgen we een verschillend arbeidsrecht per gewest, met enkel nog een smalle en wankele federale sokkel. Als men straks de werkloosheidsuitkeringen beperkt in tijd in Vlaanderen en niet in Wallonië, zullen de Vlaamse nationalisten dan een federale financiering blijven accepteren? Wanneer de regels niet meer dezelfde zijn in de verschillende gewesten, zullen de hetzecampagnes over de “transfers van Vlaanderen naar Wallonië” nog heviger worden.

7. Als Vlaming, Brusselaar, Waal of welke andere inwoner van België ook willen we niet weten van deze glibberige helling die ons recht naar het uiteenrafelen van de sociale zekerheid leidt, de fiscale en sociale wedijver tussen de gewesten ontketent en uiteindelijk tot een splitsing van het land leidt. Wij ijveren voor een sociale en fiscale wetgeving op Europees vlak en voor een grotere internationale samenwerking. Het gaat niet op om op Belgische vlak te splitsen wat we op Europees vlak willen één maken.
Wij weigeren te redeneren in termen van communautaire blokken en wij willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen en tussen regio’s. Wij willen niet dat de solidariteit wordt vervangen door wedijver en egoïsme.

8. Een nieuwe overdracht van bevoegdheden naar de gewesten zal “de mensen” geen beter leven brengen. Wie gelooft dat de treinen tussen Antwerpen en Charleroi of tussen Oostende en Luik beter rijden als de NMBS geregionaliseerd wordt? Wie gelooft dat de Waalse arbeiders gemakkelijker werk zullen vinden in Vlaanderen als de VDAB, de FOREM en Actiris elk in hun ivoren toren zich daarmee bezighouden? Wie gelooft dat de financiële crisis minder hard zal toeslaan als Vlaanderen en Wallonië elk hun minister van Financiën hebben? Het tegendeel is waar, samenwerking, solidariteit en verdraagzaamheid brengen een oplossing van de problemen meer nabij dan verdeeldheid.

9. De sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de collectieve arbeidsovereenkomsten moeten federaal blijven. We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken.
We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp ongeacht de streek waarin hij of zij woont. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië wonen. We willen dat alle zieken recht hebben op dezelfde gezondheidszorg. We willen de solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen de rijkere en armere regio’s behouden. De sociale verworvenheden in dit land zijn niet uit de hemel gevallen. De arbeidersbeweging, Vlamingen, Walen en Brusselaars samen heeft ze moeten afdwingen. We denken niet dat een verdeelde arbeidersbeweging in staat zal zijn ze te verdedigen.

10. We willen niet dat het tot een confrontatie tussen de gemeenschappen komt. We herkennen ons niet in de confederale resoluties van het Vlaams parlement in 1999. Maar we betreuren evenzeer dat het Waals parlement de polarisatie verscherpt, al roept het op de solidariteit te behouden. Men brengt de unitaire en solidaire geest geen stap vooruit door zich als één Franstalig blok op te stellen. Men heeft gelijk wanneer men maatregelen verwerpt die de sociale en politieke rechten ondergeschikt maken aan taalvereisten. Maar men zou de dialoog vooruithelpen door de Franstaligen op te roepen de rechten van de Nederlandstaligen in Brussel nauwgezet te respecteren en de Franstaligen in de rand aan te moedigen een inspanning te doen Nederlands te leren. Taalhoffelijkheid is een fundamentele waarde en het is nodig meer inspanningen te doen om tot twee- en meertaligheid te komen.

11. De splitsing van BHV zal noch de problemen van de Brusselaars noch die van de inwoners uit de rand oplossen, of ze nu Nederlandstalig of Franstalig zijn. Het spreekt voor zich dat Brussel een tweetalige Belgische stad is en dat ook moet blijven. Maar de Brusselse werklozen moeten gemakkelijker aan de slag kunnen in de industriële zone rond de luchthaven van Zaventem. De splitsing van de arbeidsbemiddeling in VDAB en Actiris, de opdeling van de openbare vervoersmaatschappijen in de MIVB en De Lijn, en de afwezigheid van een tweetalig onderwijs zijn daarbij handicaps. De sociaaleconomische planning voor Brussel (tewerkstelling, onderwijs, vervoer, kindercrèches, betaalbaar wonen, armoede, …) moet evenzeer die van de brede periferie rond de hoofdstad omvatten. Daarvoor is het nodig dat een stedelijke gemeenschap wordt opgericht die én Brussel én de periferie omvat, zoals dat voor grote steden in andere landen het geval is.

12. Wij vragen maatregelen om de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.
- Het onderwijs dient efficiënt tweetalige burgers op te leiden.
- De organisatie van het culturele leven moet veel sterker vertrekken vanuit een interculturele benadering. Er moeten veel meer middelen gaan naar een cultuurbeleid dat alle inwoners van ons land, ongeacht de taal die ze spreken, samenbrengt.
- Het is aangewezen dat elke kiezer kan stemmen voor kandidaten uit het hele land, door het inrichten van een federale kieskring. Zo gebeurt het ook in andere federale landen en daarmee wordt meteen een aanzet tot oplossing van het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde gegeven.
- Een andere maatregel zou de oprichting kunnen zijn van een Belgische tweetalige zender genre Arte. Arte werd opgericht om de Duitsers en de Fransen dichter bij elkaar te brengen. Zo’n Belgische Arte zou er kunnen toe bijdragen dat de inwoners van noord en zuid elkaar opnieuw leren kennen en de kloof kunnen helpen dichten die decennialang gegroeid is, o.a. door karikaturale mediacampagnes waarbij Vlamingen afgeschilderd worden als egoïsten en Walen als profiteurs.


De grote politieke partijen, de leidende economische kringen en sommige media blijven vastzitten in de logica van de communautaire blokken. Dat is de reden waarom de besprekingen over de staatshervorming in de impasse geraakten. Wij roepen iedereen op die actief is op het terrein, in het verenigingsleven, in de vakbonden en in de sociale organisaties om een nieuwe agenda uit te werken die uitgaat van de sociale, economische, culturele en politieke noden van de bevolking. Zo kunnen sociale accenten de boventoon voeren en kunnen we een nieuwe inhoud geven aan de solidariteit.

 

Ondertekenaars:

Red De Solidariteit samen met de Vooruitgroep, Dirk Adriaensens (SOS Irak), Mateo Alaluf (ULB), Patricia Albert (CG – FGTB), Christophe Alleyn (CNE), Dirk Ameel (Eurocadres), Karel Arnaut, Bruno Bachely (CG – FGTB), Patrick Baeckelandt (CMB - ABVV), Eric Balliu, Franck Baillieux (CG - FGTB), Benno Barnard (schrijver), Michèle Bassem, Bruno Baudson (CNE), Eric Bayet, Jean Louis Berwart, Vincent Beuten, Jan Blommaert (Univ of Jyväskylä), Linda Bogaert, Carlos Boidin, Francois Borghmans (AC – ABVV), Laurent Borrens, Martine Botte (CNE), Stephen Bouquin (U Amiens), Eddy Boutmans (Groen), Sarah Bracke (KUL), Maruja Braeckman (Cvs), Didier Brissa, Lydia Bruggeman (ABVV), Yves Brusseel (ACOD), Jan Buelinckx (CAP), Ivan Burvenich (Setca), Joost Callebaut, Jorge Canas, Yves Cantraine, Lionel Cattaux, Bambi Ceuppens (KMMA), Angelo Clemente (CNE), Mathilde Collin, Fabrice Coppens (Setca), Maurice Corbisier (CG – FGTB), Eric Corijn (VUB), Marcel Corten, Maureen Daems, Ronny Dalen, Marieke De Backer (ABVV), Lieve Debaecke (COC), Luc De Bock (ACV – Metaal), Filip De Bodt (‘t Uilekot), Patrick Deboosere (VUB), Jules Debroux (St Lucas), Patrick De Buck, Erik De Bruyn (Spa – Rood), Pascal Debruyne (UG), Peter Decat (UG), Stefan De Corte (VUB), John De Decker (LBC), Pascal De Decker (St. Lucas Gent), Katrien Degryse (BBTK), Mike De Herdt (ABVV- Jongeren), Frank De Jonckheere (Circusplaneet), Carine Dekeyzer, Vickie Decocker (Vlerick), Francine De Koninck (CGSP), Herman De Ley (UG), Jacqueline Delgof (Setca), Gita Deneckere (UG), Chris Den Hond, Didi de Paris (auteur), Diane De Proost, Marie Louise De Roeck, Patrick Deryckere, Gerard de Selys (écrivain) , Luc Desmedt (HVV), Aleidis Devillé (KUL), Ann De Vos, Eric Devriese (CG – FGTB), Frans De Wachter (KUL), Herwig De Weerdt (Bad Van marie), Dirk De Zutter (COC - ACV), Anne Dhooghe (LBC), Ludo Dierickx (Groen), Erik Dirkx (AC ABVV), Nadine Duquesne, Didier Drapier, Jan Dumolyn (UG), Yves Dupuis (Setca), Micheline Dusart, Henri Eisendrath (VUB), Mohamed Elomari (Divers en actief), Nadège Enqueter (Setca), JP Everaerts (Mediadoc), Nicolas Evrard, Nadia Fadil (KUL), Guy Fays (FGTB),Baudouin Ferrant (FGTB – Alimentation), Eddy Florens (BBTK), Johan Fobelets (LBC), Robert Franck (UCL), Hugo Franssen (EPO), Stephan Galon (AC - ABVV), Laure Geniets, Alain Gerin (CG – FGTB), Evelyn Gessler, Marianne Gestels (BBTK), Michel Gevers (UCL), Eric Goeman (ATTAC), Christian Gomez (CG – FGTB), Jean Pierre Goossens (ACOD), Peter Goossens, Leon Gosselain, Paul Groenwals (KWB), Stijn Gryp (KUL), Lode Hancké (Spa), Nancy Hardy, Hedebauw Kurt (UVV), Marie Jo Hendrickx, Natan Hertogen (N-GA), Francis Heyligen (VUB), Nico Hirtt (APED – OVDS), Dirk Horemans (ABVV – Metaal), Pol Hoste (schrijver), Guy Hubert (AFrAHM), Guido Huysmans (Afrika Filmfestival), Eleni Iossifidis, Dirk Jacobs (ULB), Liliane Jans (ACOD), Gert Jansen, Catherine Kestelyn (Setca), Chris Kesteloot (KUL), Krist Kluysse (ACOD), Guido Kuyl (ACOD), Ivo Kuyl (KVS – RITS), Rudi Laermans (KUL), Maxime Lahaye (Setca), Caroline Lamarche (écrivain), Pierre Lamboray, Herman Lefever, Patrice Lempereur, Jean Marie Leonard (Setca), Laurent Licata (ULB), Rose May Liebaert (Cvs), Esther Lievens (ABVV), Maarten Loopmans (Erasmus Brl),Paul Lootens (CG - FGTB), Roger Lybeer (Groen), Gundy Machiels, Anton Maertens (ACW), Paul Malfait, Jozef Mampuys (ACV - KWB), Régine Marbaise (CNE), Jef Mariën (COC – ACV), Mieke Mariën (WTM), Tony Mary, Gregory Marzec (CG – FGTB), Freddy Mathieu (FGTB), Karel Meganck (BBTK), Kristien Merckx (BBTK), Peter Mertens (PVDA), Jean Marc Messotten (CNE), Francine Mestrum (ULB), Omer Mommaerts (ACV), Toon Mondelaers (Cvs), Celine Moreau (Jeunes FGTB), Anne Morelli (ULB), Jos Muris (BBTK), Colette Moulaert, Carlo Muyshond, Nicole Naert (ACOD), Sven Naessens (Init BSZ), Dirk Nimmegeers (China Vandaag), Eddy Oosterlynck (ABVV), Stijn Oosterlynck (KUL), Paul Pataer (Groen), Kris Peeraer (schrijver), Piet Peeters (ABVV), Pelicano, Jean Pestiau (UCL), Jean Marie Piersotte (CNE), Pascal Piette (CAP), Rik Pinxten (UG), Marie Antoinette Pirlot, Marie Poncin (Culture et democratie), Hubert Quax (ACV), Peter Reynaert (UA), Stéphanie Robaer, Ingrid Roeland, Frank Roels (UG), Carmen Roggenkamp, Leopold Ronveaux (CNE), Egbert Rooze (VPKNB), Henri Jean Ruttiens (Setca), Piet Saey (UG), Wafa Sahili (FGTB), Nordine Saïdi (Setca), Carlos Sas, Annemarie Schaerlaekens (KUL), François Schreuer (journaliste), Richard Seidel, Serge Seret (Init BSZ), Jan Soetewey, Rudy Sohier (ABVV), Michel Staszewski, Koen Steel (KWB), Rik Steeland (BBTK), Francis Stevens (BBTK), Maxime Stroobant (VUB), Francis Struelens (FGTB), Erik Swyngedouw (U Man), Stephane Symons (KUL), Fernand Tanghe (UA), Jan Teurlings (UAms), Frank Theys (regisseur), Ilse Thienpodt (AC – ABVV), Klaas Tindenmans (dramaturg), Thierry Tonon (CG - FGTB), Guy Tordeur (CSC - ACV), Monica Triest, Dirk Tuypens (acteur), Pierre Urbain (BBTK), Marie Van Belle, Jenny Van Boxem, Luc Van Buynder (Masereelfonds), René Van Cauwenberge (AC – ABVV), Dany Van Cauwenberghe (ABVV – Voeding), Pros Vandebroek (COC – ACV), Hans Van De Cauter (BUB), Roland Vandebeke (ACOD), Gui Van den Berghe (UG), Luk Vandenhoeck (ACOD), Elke Vandeperre (vzw Motief), Nicole Van de Plas (BBTK), Jan Vandeputte (ACOD), Ludwig Vandermeiren (BBTK), Leo Van der Schraelen (ABVV Metaal), Leen Van der Vorst (Victoria De Luxe), Nancy Van de Winckel (Setca), Andre Van Droogenbroeck, Louis Van Geyt (KPB – PCB), Karel Vanhaesebrouck (U Maastricht), René Vanhaesebrouck (CNE), Marco Van Hees (auteur), Jef Van Hemel, Michel Vanhoorne (LEF), Carola Van Hove (ABVV), Geert Van Istendael (schrijver), Felipe Van Keirsbilck (CNE), Eric Van Mello (CG – FGTB), Jan Van Meirvenne (ABVV Caterpillar), Guy Van Sinoy (CGSP), Dirk Van Vliet (ACOD), Bart Vanwalle (Patopia Ac), Bram Vanwalle, Staf Verbeeck, Christian Verburgh, Georges Vercheval, Jeanne Vercheval-Vervoort, Mario Verhelle (ABVV), Leo Verheyen (ABVV), Bert Verhoogen (ABVV – Voeding), Bruno Verlaeckt (AC - ABVV), Hendrik Vermeersch (Setca - BBTK), Frederic Vermeulen (U Tilburg), Bart Verschaffel (UG), Lode Verschingel (LBC), Dirk Verstockt, Robert Vertenueil (CG – FGTB), Remi Verwimp (WTM), Maria Vindevoghel (ACV), Jan Vromman (regisseur), Dominique Willaert (Victoria de Luxe), Erik Willems, Ignace Willems (BBTK), Martin Willems (Setca), Maud Willems (Setca), Tom Willems (ABVV), Zjaki Willems (producer), Karim Zahidi (UA, UG), Raymond Zehnder (Setca), Sami Zemni (UG)Le confédéralisme : dernier arrêt avant la scission de la Belgique ?

Cet appel a été publié dans Le Soir et De Standaard le 4 Septembre 2008.

1. La proposition des partis nationalistes d’organiser les négociations communautaires entre les communautés flamande et française et non plus au sein du gouvernement fédéral modifie fondamentalement le caractère de la Belgique. Ce n’est plus l’État fédéral qui décide de ce qui pourra être transféré aux régions et communautés. Celles-ci décideraient elles-mêmes de ce qu’elles veulent encore faire en commun et des moyens qu’elles mettront en œuvre dans ce sens. Les partis séparatistes et les forces nationalistes au sein des grands partis traditionnels du Nord parlent aujourd’hui ouvertement de leurs visées confédéralistes. Et, tout en affirmant la nécessité de préserver la solidarité interpersonnelle, de nombreux hommes politiques francophones se résignent aussi de plus en plus au modèle dit confédéral.

2. On parle d’un État confédéral lorsque des États souverains choisissent de limiter volontairement leur souveraineté par des traités internationaux au bénéfice d’institutions communes. Les décisions prises dans le cadre confédéral sont appliquées aux États. À charge ensuite pour eux de les faire appliquer à leurs propres citoyens. L’Union Européenne est un exemple de structure confédéraliste. Chaque directive européenne doit être transposée dans une loi nationale.

3. La plupart des États fédéraux résultent d’une évolution de régions indépendantes vers davantage d’union. En Suisse, les cantons sont unis depuis 1291 par divers traités confédéraux. Mais la première Constitution suisse de 1848 a transformé la Suisse en une fédération. En Allemagne fédérale, l’organisation de la société repose pour une bonne part sur les lois fédérales. Le droit fédéral prime sur le droit des divers Länder qui composent la république fédérale (Article 31 de la Constitution). La Loi allemande exige que les conditions de vie soient comparables dans tout le pays ou qu’elles tendent à être du même niveau. Ces conditions de vie sont largement déterminées par la politique économique et sociale de l’ensemble du pays. C’est pourquoi ce sont surtout des lois fédérales qui régissent la politique socioéconomique. La transformation de la Belgique va dans le sens inverse. Elle s’est transformée en un État fédéral suite aux réformes qui ont divisé l’État centralisé belge en communautés linguistiques et régionales. Le confédéralisme est un nouveau pas vers la dislocation de la Belgique. Le confédéralisme est la dernière gare avant le terminus de la séparation de la Belgique.

4. La proposition du CD&V d’allouer aux régions 80 % des recettes de l’impôt sur les personnes va dans la même direction. Cette proposition détruit la solidarité interrégionale, l’un des piliers d’un système fédéral. Dans tous les pays fédéraux, il existe au niveau fédéral des mécanismes destinés à transférer des moyens des régions riches vers les régions pauvres, en fonction des besoins. Cela montre qu’au niveau fédéral, la solidarité existe. En Belgique, le gouvernement fédéral perçoit l’impôt sur les personnes et la TVA, puis les répartit partiellement entre les Communautés et les Régions. Avec cet argent, celles-ci doivent remplir les missions qu’elles se sont vu confier au fil des années. Le système comporte un mécanisme de solidarité fédérale. Tant que la recette de l’impôt sur les personnes par habitant est inférieure à la moyenne nationale en Wallonie et à Bruxelles, ces deux régions recevront des moyens supplémentaires du gouvernement fédéral. Autrement dit, une cotisation de solidarité. La proposition du CD&V signifierait, si elle est mise en pratique, le début de la fin de cette solidarité automatique. La Flandre, plus riche, tirerait de cet impôt deux fois plus de rentrées que la Wallonie. Cela signifierait une limitation sans précédent des moyens dont disposeront la Wallonie et Bruxelles. Le CD&V accepterait encore d’être solidaire avec les régions plus pauvres, mais la Flandre déterminera elle-même la durée et le montant de cette solidarité. A terme, elle pourrait également décider de ne plus être solidaire. Nous ne serions plus dans un régime fédéral dans lequel l’État fédéral se porte garant de la solidarité entre les personnes et les régions d’un pays. Les (sous-) États fédérés déterminent ce qu’ils font encore en commun et le type de solidarité qui subsisterait encore.

5. La même évolution risque de se produire au niveau de la sécurité sociale, le deuxième pilier de la solidarité fédérale. Le levier sera la régionalisation du marché de l’emploi. Cette revendication constitue la priorité absolue des organisations patronales flamandes Voka, VKW et Unizo. Elles veulent limiter dans le temps les indemnités de chômage, augmenter l’âge de la (pré)pension, généraliser les heures supplémentaires, introduire davantage de flexibilité dans le travail et généraliser le travail intérimaire. Ces exigences sont reprises par toutes les organisations patronales belges dans leur 'pacte de solidarité'. Mais le patronat flamand veut avancer plus vite. Il estime que les syndicats jouent un trop grand rôle dans les organes paritaires fédéraux au sein desquels on discute de l’assurance chômage et de la politique du marché de l’emploi. Les patrons flamands estiment qu’il existe en Flandre une majorité politique acquise à son agenda.

6. Un transfert des indemnités de chômage et du droit du travail vers les régions n’existe dans aucun pays européen fédéral. Si demain, les régions définissent elles-mêmes ce qu’il convient d’entendre par « disponibilité pour le marché de l’emploi », « emploi convenable », « comportement actif de recherche d’emploi », si la politique de sanction peut différer d’une région à l’autre, on n’aura plus la même sécurité sociale en Flandre et en Wallonie. Si les programmes de mise au travail (avec réduction des cotisations patronales à la clé) deviennent une matière régionale, le montant des charges sociales sera différent selon les régions. Si le travail intérimaire est traité d'une autre façon en Flandre que dans les autres régions, on va dans les plus brefs délais aboutir à un droit du travail à divers niveaux, et il ne restera plus qu’un socle fédéral faible et instable. Si demain l’indemnité de chômage est limitée dans le temps en Flandre et non en Wallonie, les nationalistes flamands continueront-ils alors à accepter un financement fédéral ? Si les règles ne sont plus les mêmes dans les différentes régions, la campagne frénétique contre les « transferts d’argent de la Flandre vers la Wallonie » va encore gagner en ampleur.

7. En tant que Flamands, Bruxellois, Wallons ou comme n’importe quel autre habitant de la Belgique, nous ne voulons pas nous engager sur cette pente savonneuse qui va nous mener tout droit au détricotage de la sécurité sociale, qui va déclencher la concurrence fiscale et sociale entre les régions et qui aboutira à une scission du pays. Nous voulons une législation sociale et fiscale sur le plan européen et une collaboration internationale bien plus importante. Il ne s’agit pas de scinder au niveau belge ce que nous voulons unifier au niveau européen.
Nous refusons de raisonner en termes de blocs communautaires et nous ne voulons pas qu’on dresse de nouveaux murs entre les personnes, entre les régions et entre les pays. Nous ne voulons pas que la solidarité cède la place à la concurrence et à l’égoïsme.

8. Un nouveau transfert de compétences vers les régions n’améliorerait pas l’existence des « personnes ». Comment croire que les trains entre Anvers et Charleroi ou entre Ostende et Liège rouleront mieux si on régionalise la SNCB ? Comment croire que les travailleurs wallons trouveront plus facilement du travail en Flandre si le VDAB, le FOREM et Actiris s’en occupent en se retirant chacun dans leur tour d’ivoire ? Comment croire que la crise financière frappera moins fort si la Flandre, Bruxelles et la Wallonie ont chacune leur propre ministre des Finances ? C’est le contraire, qui est vrai, c'est la collaboration, la solidarité et la tolérance qui permettent d’approcher davantage de la solution des problèmes que la division.

9. La sécurité sociale, le droit du travail et les conventions collectives de travail doivent demeurer des compétences fédérales. Nous voulons pour tous un salaire convenable pour le même travail, quelle que soit la langue que nous parlons.
Nous voulons que toute personne qui perd son emploi ait droit à la même assistance, à la même aide quelle que soit la région où elle habite. Nous voulons que toutes les personnes âgées aient le même droit à une pension décente, qu’elles habitent Bruxelles, la Flandre ou la Wallonie. Nous voulons que tous les malades de toute la Belgique aient droit aux mêmes soins de santé. Nous voulons sauvegarder la solidarité entre habitants plus riches et habitants plus pauvres et entre régions riches et régions pauvres. Nos conquêtes sociales ne sont pas tombés du ciel. C’est le mouvement ouvrier belge, regroupant Flamands, Wallons et Bruxellois, qui les a arrachés. Nous ne pensons pas qu’un mouvement ouvrier divisé sera en état de les défendre ou de les faire progresser.

10. Nous ne voulons pas que, durant les pourparlers sur la réforme de l’État, on en arrive à une confrontation entre communautés. Nous ne nous reconnaissons pas dans les résolutions confédéralistes du Parlement flamand de 1999. Mais nous déplorons tout autant que le Parlement wallon accentue la polarisation, tout en réclamant le maintien de la solidarité. On ne fera pas avancer l’esprit d’unité et de solidarité d’un pouce en se constituant en bloc francophone. Il est nécéssaire de rejeter des mesures qui soumettent les droits sociaux et politiques aux exigences linguistiques. On contribuerait plus au dialogue en encourageant les francophones à respecter scrupuleusement les droits des néerlandophones à Bruxelles et à faire un effort pour apprendre le néerlandais dans la périphérie. La courtoisie linguistique est une valeur fondamentale et il est nécessaire d »accomplir davantage d’efforts en vue d’arriver au bilinguisme, voir au multilinguisme.

11. La scission de BHV ne résoudra pas les problèmes des Bruxellois ni ceux des habitants de la périphérie, qu’ils soient néerlandophones ou francophones. Il va de soi que Bruxelles est une ville belge bilingue et qu’elle doit également le rester. Mais les chômeurs bruxellois doivent pouvoir trouver un emploi plus facilement dans l’importante zone industrielle qui entoure l’aéroport de Zaventem. La scission actuelle du placement en VDAB et Actiris ne facilite pas la chose. De même, la division des sociétés publiques de transport en STIB et De Lijn et l’absence d’un enseignement bilingue digne de ce nom constituent un handicap. Un projet socioéconomique pour Bruxelles (emploi, enseignement, transports, crèches pour enfants…) doit englober aussi la large périphérie de la capitale. Pour cela, il est nécessaire de créer une communauté urbaine qui associe Bruxelles et sa périphérie comme cela existe déjà dans nombre de grandes villes d’autres pays.

12. Nous demandons qu’on prenne d’urgence des mesures destinées à rapprocher les diverses communautés.
L’enseignement doit former efficacement des citoyens bilingues.
L'organisation de la vie culturelle doit beaucoup plus partir d'une approche interculturelle. Il faut plus de moyens pour une politique culturelle qui rapproche les habitants de notre pays, indépendamment le langue qu'ils parlent.
Il serait légitime que tous les électeurs puissent voter pour des candidats originaires de tout le pays, via la création d’une circonscription électorale fédérale. C’est ce qui se passe dans d’autres pays fédéraux et cela faciliterait du même coup la solution du problème de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Une autre mesure pourrait être la création d’une chaîne télé belge bilingue du genre Arte. À l’origine, Arte a été fondé en vue de rapprocher les Allemands et les Français. Une Arte belge pourrait faire en sorte que les habitants du Nord et du Sud réapprennent à se connaître. Elle pourrait combler le fossé qui, des décennies durant, s’est élargi via les campagnes médiatiques caricaturales dans lesquelles les Flamands étaient présentés comme des égoïstes et les Wallons comme des profiteurs.

Les grands partis politiques, les milieux économiques dirigeants et certains médias continuent à se cramponner à leur logique de blocs communautaires. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent résoudre cette crise institutionnelle. Nous invitons tous ceux qui sont actifs sur le terrain, dans la vie associative, dans les syndicats et dans les organisations sociales de toute la Belgique, à élaborer un nouvel agenda prenant en compte les besoins sociaux, économiques, culturels et politiques de la population. Par cette dimension sociale accentuée, nous pourrons donner un nouveau contenu à la solidarité.


Signataires

Sauvons la solidarité avec le groupe « Vooruit », Dirk Adriaensens (SOS Irak), Mateo Alaluf (ULB), Patricia Albert (CG – FGTB), Christophe Alleyn (CNE), Dirk Ameel (Eurocadres), Karel Arnaut, Bruno Bachely (CG – FGTB), Patrick Baeckelandt (CMB - FGTB), Eric Balliu, Franck Baillieux (CG - FGTB), Benno Barnard (écrivain), Michèle Bassem, Bruno Baudson (CNE), Eric Bayet, Jean Louis Berwart, Vincent Beuten, Jan Blommaert (Univ of Jyväskylä), Linda Bogaert, Carlos Boidin, Francois Borghmans (CG – FGTB), Laurent Borrens, Martine Botte (CNE), Stephen Bouquin (U Amiens), Eddy Boutmans (Groen), Sarah Bracke (KUL), Maruja Braeckman (Cvs), Didier Brissa, Lydia Bruggeman (FGTB), Yves Brusseel (CGSP), Jan Buelinckx (CAP), Ivan Burvenich (Setca), Joost Callebaut, Jorge Canas, Yves Cantraine, Lionel Cattaux, Bambi Ceuppens (KMMA), Angelo Clemente (CNE), Mathilde Collin, Fabrice Coppens (Setca), Maurice Corbisier (CG – FGTB), Eric Corijn (VUB), Marcel Corten, Maureen Daems, Ronny Dalen, Marieke De Backer (FGTB), Lieve Debaecke (COC), Luc De Bock (CSC – Métal), Filip De Bodt (‘t Uilekot), Patrick Deboosere (VUB), Jules Debroux (St Luc), Patrick De Buck, Erik De Bruyn (Spa – Rood), Pascal Debruyne (UG), Peter Decat (UG), Bart Deceukelier (CSC – Métal), Stefan De Corte (VUB), John De Decker (LBC), Pascal De Decker (St. Luc Gand), Katrien Degryse (Setca), Mike De Herdt (Jeunes FGTB), Frank De Jonckheere (Circusplaneet), Carine Dekeyzer, Vickie Decocker (Vlerick), Francine De Koninck (CGSP), Herman De Ley (UG), Jacqueline Delgof (Setca), Pierre Demol (CSC – BRC), Gita Deneckere (UG), Chris Den Hond, Didi de Paris (écrivain), Diane De Proost, Marie Louise De Roeck, Patrick Deryckere, Gerard de Selys (écrivain) , Luc Desmedt (HVV), Aleidis Devillé (KUL), Ann De Vos, Eric Devriese (CG – FGTB), Frans De Wachter (KUL), Herwig De Weerdt (Bad Van marie), Dirk De Zutter (COC - CSC), Anne Dhooghe (LBC), Ludo Dierickx (Groen), Erik Dirkx (CG - FGTB), Nadine Duquesne, Didier Drapier, Jan Dumolyn (UG), Yves Dupuis (Setca), Micheline Dusart, Henri Eisendrath (VUB), Mohamed Elomari (Divers et actif), Nadège Enqueter (Setca), JP Everaerts (Mediadoc), Nicolas Evrard, Nadia Fadil (KUL), Guy Fays (FGTB),Baudouin Ferrant (FGTB – Alimentation), Eddy Florens (Setca), Johan Fobelets (LBC), Robert Franck (UCL), Hugo Franssen (EPO), Stephan Galon (CG - FGTB), Laure Geniets, Alain Gerin (CG – FGTB), Evelyn Gessler, Marianne Gestels (Setca), Michel Gevers (UCL), Eric Goeman (ATTAC), Christian Gomez (CG – FGTB), Jean Pierre Goossens (CGSP), Peter Goossens, Leon Gosselain, Paul Groenwals (KWB), Stijn Gryp (KUL), Lode Hancké (Spa), Nancy Hardy, Hedebauw Kurt (UVV), Marie Jo Hendrickx, Natan Hertogen (N-GA), Francis Heyligen (VUB), Nico Hirtt (APED – OVDS), Dirk Horemans (FGTB – Metal), Pol Hoste (écrivain), Guy Hubert (AFrAHM), Guido Huysmans (Afrika Filmfestival), Eleni Iossifidis, Dirk Jacobs (ULB), Liliane Jans (CGSP), Gert Jansen, Catherine Kestelyn (Setca), Chris Kesteloot (KUL), Krist Kluysse (CGSP), Guido Kuyl (CGSP), Ivo Kuyl (KVS – RITS), Rudi Laermans (KUL), Maxime Lahaye (Setca), Caroline Lamarche (écrivain), Pierre Lamboray, Herman Lefever, Patrice Lempereur, Jean Marie Leonard (Setca), Laurent Licata (ULB), Rose May Liebaert (Cvs), Esther Lievens (FGTB), Maarten Loopmans (Erasmus Bxl),Paul Lootens (CG - FGTB), Roger Lybeer (Groen), Gundy Machiels, Anton Maertens (MOC), Paul Malfait, Jozef Mampuys (CSC - KWB), Régine Marbaise (CNE), Jef Mariën (COC – CSC), Mieke Mariën (WTM), Tony Mary, Gregory Marzec (CG – FGTB), Freddy Mathieu (FGTB), Karel Meganck (Setca), Kristien Merckx (Setca), Peter Mertens (PTB), Jean Marc Messotten (CNE), Francine Mestrum (ULB), Omer Mommaerts (CSC), Toon Mondelaers (Cvs), Celine Moreau (Jeunes FGTB), Anne Morelli (ULB), Jos Muris (Setca), Colette Moulaert, Carlo Muyshond, Nicole Naert (CGSP), Sven Naessens (Init BSZ), Dirk Nimmegeers (China Vandaag), Eddy Oosterlynck (FGTB), Stijn Oosterlynck (KUL), Paul Pataer (Groen), Kris Peeraer (écrivain), Piet Peeters (FGTB), Pelicano, Jean Pestiau (UCL), Jean Marie Piersotte (CNE), Pascal Piette (CAP), Rik Pinxten (UG), Marie Antoinette Pirlot, Marie Poncin (Culture et democratie), Hubert Quax (CSC), Peter Reynaert (UA), Stéphanie Robaer, Ingrid Roeland, Frank Roels (UG), Carmen Roggenkamp, Leopold Ronveaux (CNE), Egbert Rooze (Eglise Protestante), Henri Jean Ruttiens (Setca), Piet Saey (UG), Wafa Sahili (FGTB), Nordine Saïdi (Setca), Carlos Sas, Annemarie Schaerlaekens (KUL), François Schreuer (journaliste), Richard Seidel, Serge Seret (Init BSZ), Jan Soetewey, Rudy Sohier (FGTB), Michel Staszewski, Koen Steel (KWB), Rik Steeland (Setca), Francis Stevens (Setca), Maxime Stroobant (VUB), Francis Struelens (FGTB), Erik Swyngedouw (U Man), Stephane Symons (KUL), Fernand Tanghe (UA), Jan Teurlings (U Ams), Frank Theys (regisseur), Ilse Thienpodt (CG - FGTB), Klaas Tindenmans (dramaturge), Thierry Tonon (CG - FGTB), Guy Tordeur (CSC), Monica Triest, Dirk Tuypens (acteur), Pierre Urbain (Setca), Marie Van Belle, Jenny Van Boxem, Luc Van Buynder (Masereelfonds), René Van Cauwenberge (CG – FGTB), Dany Van Cauwenberghe (FGTB - Alimentation), Pros Vandebroek (COC – CSC), Hans Van De Cauter (BUB), Roland Vandebeke (CGSP), Gui Van den Berghe (UG), Luk Vandenhoeck (CGSP), Elke Vandeperre (asbl Motif), Nicole Van de Plas (Setca), Jan Vandeputte (CGSP), Ludwig Vandermeiren (Setca), Leo Van der Schraelen (FGTB - Métal), Leen Van der Vorst (Victoria De Luxe), Nancy Van de Winckel (Setca), Andre Van Droogenbroeck, Louis Van Geyt (PCB - KPB), Karel Vanhaesebrouck (U Maastricht), René Vanhaesebrouck (CNE), Marco Van Hees (auteur), Jef Van Hemel, Michel Vanhoorne (LEF), Carola Van Hove (FGTB), Geert Van Istendael (écrivain), Felipe Van Keirsbilck (CNE), Eric Van Mello (CG – FGTB), Jan Van Meirvenne (FGTB Caterpillar), Guy Van Sinoy (CGSP), Dirk Van Vliet (CGSP), Bart Vanwalle (Patopia Ac), Bram Vanwalle, Staf Verbeeck, Christian Verburgh, Georges Vercheval, Jeanne Vercheval-Vervoort, Mario Verhelle (FGTB), Leo Verheyen (FGTB), Bert Verhoogen (FGTB - Alimentation), Bruno Verlaeckt (CG - FGTB), Hendrik Vermeersch (Setca), Frederic Vermeulen (U Tilburg), Bart Verschaffel (UG), Lode Verschingel (LBC), Dirk Verstockt, Robert Vertenueil (CG – FGTB), Remi Verwimp (WTM), Maria Vindevoghel (CSC), Jan Vromman (regisseur), Dominique Willaert (Victoria de Luxe), Erik Willems, Ignace Willems (Setca), Martin Willems (Setca), Maud Willems (Setca), Tom Willems (FGTB), Zjaki Willems (producer), Karim Zahidi (UA, UG), Raymond Zehnder (Setca), Sami Zemni (UG)

http://www.reddesolidariteit.be/opinie/Confederalisme.php

Commenter cet article