21 juillet ! 21 juli !

Publié le par Daive

Chers Belges,    A diffuser sans modération

Beste Belgen,    Zoveel mogelijk verspreiden

 

La Belgique est au cœur de l’Europe, en son centre. Le Belge n’a pas le sang chaud mé­di­terranéen. Il ne sort pas dans la rue pour un oui ou un non. Le Belge est naturellement confiant, sage et calme. Le Belge aime rester chez lui.

Aujourd’hui, la Belgique amorce un for­midable tournant. Les conducteurs de notre pays, celles et ceux qui le gouver­nent, se montrent incapa­bles de le négo­cier ensemble, ce tournant. No­tre Etat va dans le mur.

Il est encore temps de redresser la situa­tion et de nous sauver. Cependant, il est plus que temps d’agir.

Ils sont nombreux, pourtant, trop, cer­taine­ment, celles et ceux à qui nous avons confié la direction des choses en votant pour eux. La seule solution,  pour les mettre au pas, c’est d’être plus nom­breux qu’eux, beaucoup plus.

Où ? A Bruxelles, notre capitale. Pas pour une manifestation.

Quand ? Le 21 juillet 2008, jour de notre fête nationale. C’est tout ce qui nous reste de natio­nal, chez nous, de­puis que l’on nous a détricoté le pays en fédéral, régional et communautaire contre notre gré réel.

Comment ? Simplement en étant présent, en famille et/ou entre amis, en beaucoup plus grand nombre qu’habituellement.

Pourquoi ? Pour donner un message fort, très fort, selon lequel la mesquine­rie politi­que ne sert strictement à rien pour rechercher les moyens d’améliorer substantiellement la qualité de la vie de chaque Belge par l’augmentation du pouvoir d’achat, la réduction des taxes et au­tres impôts, l’accroissement de la protection so­ciale des moins nantis et des personnes âgées, l’équilibre des pensions, l’accueil des Belges moins vali­des, etc.

Quel que soit le temps ce jour-là, si vous n’êtes pas en congé ailleurs, venez à Bruxel­les le 21 juillet prochain, amis belges. Nombreux, très nombreux, à huit cent mille, un million, cinq millions ou plus pour faire respecter notre di­gnité humaine à chacune et chacun.

 

Venez, que l’on en sorte !

Vincent GODEFROID

 vincentgodefroid@skynet.be       

Beste Belgen,            
Zoveel mogelijk verspreiden

Chers Belges,             A diffuser sans modération

 

België is gelegen in het hart en in het centrum van Europa. De Belg beschikt niet over dat warme, mediterraans bloed. Hij begeeft zich niet op straat voor een ja of voor een neen. Van nature uit is de Belg vol vertrouwen, wijs en rustig. Hij blijft liever thuis.

Vandaag staat België voor een geweldig keer­punt. De leidende klasse van ons land, de man­nen en vrouwen die België besturen, tonen dat ze onbekwaam zijn om samen op een volwas­sen manier het hoofd te bieden aan de uitda­gingen van de toekomst. Ons land bevindt zich op de rand van de afgrond.

Er is nog tijd om de situatie om te keren en om ons te redden. Maar het is nu méér dan tijd om actie te ondernemen.

Nochtans zijn diegenen aan wie we ons ver­trouwen schonken bij de laatste ver­kiezingen zeer talrijk. De enige oplossing om hen de pas af te snijden is om met nog méér te zijn dan zij, met nog véél meer.

Waar ? Te Brussel, onze hoofdstad. Niet voor een betoging.

Wanneer ? Op 21 juli 2008, onze natio­nale feestdag. Dat is alles wat ons nog rest op nati­onaal niveau, sedert men het land tegen onze werkelijke wil in afge­broken heeft in een fede­raal niveau enerzijds en regionale en commu­nautaire niveaus anderzijds.

Hoe ? Simpelweg door aanwezig te zijn, met de familie en/of met vrienden, maar met veel meer mensen dan normaal.

Waarom ? Om een oorverdovend signaal te ge­ven, om te laten horen dat het poli­tieke gekra­keel volslagen nutteloos is in het licht van de zoektocht naar het aan­zienlijk verbeteren van de levens- stan­daard van iedere Belg, die maar kan be­komen worden door een verhoging van de koopkracht, door allerlei lasten- verlagingen en door de versterking van de sociale zorg voor de minderbedeelden en ouderen, maar ook voor het even­wicht van onze pensioenen en de zorg voor mindervalide landgenoten enz.

Belgische vrienden, indien u die dag niet in het buitenland vertoeft, kom dan op 21 juli aan­staande naar Brussel: het tijdstip waarop speelt geen rol. Wees aanwezig in groten ge­tale, met een massa van 800.000, een miljoen, vijf miljoen of méér om ons aller waar­digheid als mens te laten respecteren. 

 

Uit je schelp komen is de manier om je stem te laten horen!        

Vertaling : Buno YAMMINE

 bruno232@gmail.com

Commenter cet article