Belgie-anders / Belgique autrement

Publié le par Daive

Charter van

 de denkgroep België Anders // La Belgique Autrement

  http://www.belgie-anders.be/

Wij willen een België voor onze kinderen; maar “anders” ……   De denkgroep pleit voor:

 

1.      Een meerlagige maatschappij.

We zijn Vlaming/Waal/Brusselaar en Belg én Europeaan én wereldburger; niet of. Het Staatsmodel aanpassen aan de nieuwe uitdagingen van de maatschappij met als doel om te komen tot een efficiënter staatsbestel is echter noodzakelijk.  Hervormingen van de staat zijn geen doel op zich, maar een middel om de publieke middelen optimaler aan te wenden voor de burger.

 

2.      Efficiëntie op alle niveaus.

De relaties tussen het federale niveau en het regionale en communautaire niveau moeten uitgebouwd worden op basis van efficiëntie. Ieder niveau moet daarbij de verantwoordelijkheid nemen voor een goed beleid. Dit alleen garandeert een optimale aanwending van de middelen. Beleid op de verschillende niveaus moet op elkaar worden afgestemd via een gecoördineerd business plan

 

3.      Actieve meertaligheid van alle burgers.

Meertaligheid verhoogt de kansen van onze jongeren in een geglobaliseerde wereld. Politieke verantwoordelijken vragen wij het goede voorbeeld te geven. Het raakvlak tussen de Germaanse en Romaanse cultuur en taal beschouwen wij als een bron van rijkdom.

 

4.      Een Brussel dat haar troeven maximaal uitspeelt

Brussel heeft als Europese, polyglotte en multiculturele stad enorm veel troeven. Zowel Brussel als de andere regio’s moeten alles in het werk stellen om deze maximaal uit te spelen.

 

5.      Meer samenwerking tussen regio’s en gemeenschappen.

Er moet samenwerking zijn zowel op cultureel, sociaal, economisch vlak als op het gebied van onderwijs. Voorbeelden zijn legio: grootschalig maken van interregionale Erasmus, uitwisseling van native taalkrachten, commerciële en investeringsrelaties aanwakkeren, interregionale handelsmissies organiseren, jongerenuitwisseling, werk, sport en gezondheid zovoort

 

6.      Een pragmatische benadering.

Elke beleidsbeslissing dient te worden gebaseerd op een objectieve, becijferde en geargumenteerde kosten baten analyse. Genomen beslissingen dienen efficiënt en effectief te worden uitgevoerd en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. 

 

7.      Uitbouw van het imago van België in het buitenland.

       Regio’s, gemeenschappen en het federaal niveau moeten samen het imago van België uitbouwen in het buitenland. Synergie van de inspanningen moet leiden tot optimale aanwending van de middelen

  Charte du

 http://www.belgie-anders.be/

 Groupe de réflexion België Anders // La Belgique Autrement

 

Nous voulons une Belgique pour nos enfants ; mais « autrement ». Le groupe de réflexion plaide pour :

 

1.     Une société à couches multiples

Nous sommes Wallon/Bruxellois/Flamand et Belge et Européen et citoyen du monde ; pas ou. Adapter le Modèle de l’Etat aux nouveaux défis de la société, avec le but d’arriver à un état plus efficace est cependant nécessaire. Des réformes de l’état ne sont pas un but en soi, mais un moyen pour affecter les moyens publics de façon optimale pour le citoyen.

2.     De l’efficience à tous les niveaux

Les relations entre le niveau fédéral et les niveaux régionaux et communautaires doivent être élaborées sur base d’efficience. Chaque niveau doit s’engager dans ce contexte à une bonne gestion. C’est la seule manière de garantir une utilisation optimale des moyens disponibles.  La cohérence de la gestion à différents niveaux doit être assurée par un business plan coordonné.

3.     Un multilinguisme actif pour tous les citoyens

Le multilinguisme augmente les chances de nos jeunes dans un monde globalisé.  Nous demandons aux responsables politiques de donner le bon exemple.  Nous considérons le contact entre les cultures et les langues germaniques et romanes comme une source d’enrichissement.

4.     Une région bruxelloise qui exploite au mieux ses atouts

Bruxelles dispose, en tant que ville européenne, polyglotte et multiculturelle d’énormément d’atouts.  Il faut que Bruxelles et les autres régions mettent tout en œuvre pour les utiliser au maximum.

5.     Plus de collaboration entre les régions et les communautés

Il faut une collaboration tant au niveau culturel, social, économique, qu’au niveau de l’enseignement.  Les exemples sont multiples : organiser à grande échelle des Erasmus interrégionaux, échanger des enseignants du cru, activer les relations d’investissement et de commerce, organiser des missions commerciales interrégionales, les échanges de jeunes, les collaborations au niveau du travail, du sport, de la santé, …

6.     Une approche pragmatique

Chaque décision de gestion politique doit être basée sur une analyse coûts/bénéfices objective, chiffrée et argumentée.  Les décisions prises doivent être exécutées de manière efficace et efficiente, et évaluées à intervalles réguliers.

7.     Développement de l’image de la Belgique à l’étranger

Les régions, les communautés et le pouvoir fédéral doivent développer ensemble l’image de la Belgique à l’étranger.  La synergie des efforts doit mener à une utilisation optimale des moyens.

Commenter cet article